ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นูรเอ็ฮซาน บอตอ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดารุสสาลามและหัวหน้าโปรแกรมห้องเรียนคุณภาพ (QCP) ในโอกาสที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติคุณ ประจำปี 2564 ระดับปริญญาเอก กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อ่าน 27) 02 ส.ค. 65
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม (อ่าน 359) 15 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลามฉบับที่ 4 (อ่าน 440) 10 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม ฉบับที่3 (อ่าน 1009) 06 พ.ค. 65
ประกาศ โรงเรียนดารุสสาลาม (อ่าน 675) 06 พ.ค. 65
ประกาศห้องเรียนสามัญชั้น ม.1, ม.4 ปี 2565 (อ่าน 5197) 16 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโปรแกรมท่องจำอัลกุรอ่าน QMP (อ่าน 937) 09 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม (อ่าน 1203) 08 เม.ย. 65
ประกาศหอพักหญิงโรงเรียนดารุสสาลาม (อ่าน 1166) 08 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียนใหม่ม.1-ม.4ที่อย่อูสัรามาดารุลอีมานปีการศึกษา2565 (อ่าน 977) 08 เม.ย. 65
รายชื่อนกัเรียนใหม่ม.1ปีการศึกษา2565 ประจำหอพักดารุลอัยนี (อ่าน 665) 08 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียนใหม่ประจำหอพักดารุลนาอีมบี (ฮาฟี เซาะห์) ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 409) 08 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียนใหม่ที่มีสิทธ์ิอยู่ประจำหอพักดารุลนาอีม เอ (โควต้า) ประจาปี การศึกษา 2565 (อ่าน 515) 08 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียนใหม่ที่มีสิทธิ์อยู่ประจําหอพักดารุลนาอีมเอ (QCP) ประจําปีการศึกษา 2565 (อ่าน 241) 08 เม.ย. 65
รายชื่อเด็กใหม่ที่มีสิทธ์ิอยู่อัสรามาดารุลฟิรดาวส์ปี 2565 (Quotam.1) (อ่าน 396) 08 เม.ย. 65
รายช่ือนักเรียนใหม่หอพักหญิงดารุลอิฮซาน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 385) 08 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ชั้น ม.1 และ ม.4 ที่มีสิทธิ์รายงานตัวปี 2565-Update (อ่าน 1839) 02 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโปรแกรมห้องเรียนคุณภาพQCP ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1056) 24 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้สมัครชั้น ม.1, ม.4 ปี 2565 Update (อ่าน 3921) 05 มี.ค. 65
คิวอาร์โค้ดสำหรับสมัครเรียนออนไลน์ (อ่าน 1327) 15 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม (อ่าน 1118) 13 ธ.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1523) 07 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนดารุสสาลามประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภายใต้โปรแกรมห้องเรียนคุณภาพ ( Quality Classroom Program) หรือ QCP (อ่าน 1309) 04 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนดารุสสาลาม ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภายใต้นักเรียนโปแกรม ENGLISH MELAYU PROGRAM (EMPRO) (อ่าน 621) 04 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนดารุสสาลาม ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภายใต้นักเรียนโปรแกรมอัลกุรอานและวิทยาศาสตร์ ( Quran and science program) หรือ QSP (อ่าน 601) 04 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม ฉบับที่6 (อ่าน 362) 29 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม ฉบับที่5 (อ่าน 327) 05 ต.ค. 64
ประกาศจากโรงเรียนดารุสสาลาม เรื่องกำหนดการรับเงินโครงการให้ความช่วยเหือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยกำหนดกลุ่มนักเรียนเพื่อสะดวกและรักษามาตรการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดและกำหนดการมารับเงินสดดังนี้ นักเรียน ม.6 - วันอังคาร 7 ก. (อ่าน 247) 05 ก.ย. 64
ประกาศจากโรงเรียนดารุสสาลาม เรื่องกำหนดการรับเงินโครงการให้ความช่วยเหือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยกำหนดกลุ่มนักเรียนเพื่อสะดวกและรักษามาตรการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดและกำหนดการมารับเงินสดดังนี้ นักเรียน ม.6 - วันอังคาร 7 ก. (อ่าน 244) 05 ก.ย. 64
ประกาศจากโรงเรียนดารุสสาลาม (อ่าน 237) 05 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม (อ่าน 296) 27 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลามฉบับที่ 4 เรื่อง : เลือนกำหนดการมาอยู่หอพักของนักเรียน (อ่าน 469) 23 มิ.ย. 64
คู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 562) 17 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม ฉบับที่ ๓ เรื่อง การลงทะเบียนหอพักของนักเรียนใหม่และกาหนดการมาอยู่หอพักของนักเรียนใหม่และนักเรียนเก่า ภาคเรียนที่๑ปีการศึกษา๒๕๖๔ (อ่าน 1199) 09 มิ.ย. 64
ประกาศ : รายชื่อนักเรียนชั้นศาสนา ม.1 2564 (อ่าน 3046) 22 พ.ค. 64
ประกาศ : รายชื่อนักเรียนชั้นศาสนา ม.2 2564 (อ่าน 1389) 22 พ.ค. 64
ประกาศ : รายชื่อนักเรียนชั้นศาสนา ม.3 2564 (อ่าน 1573) 22 พ.ค. 64
ประกาศ : รายชื่อนักเรียนชั้นศาสนา ม.4 2564 (อ่าน 1360) 22 พ.ค. 64
ประกาศ : รายชื่อนักเรียนชั้นศาสนา ม.5 2564 (อ่าน 1068) 22 พ.ค. 64
ประกาศ : รายชื่อนักเรียนชั้นศาสนา ม.6 2564 (อ่าน 773) 22 พ.ค. 64