ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม (อ่าน 79) 01 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนดารุสสาลาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภายใต้นักเรียนโปแกรมENGLISH MELAYU PROGRAM (EMPRO) (อ่าน 119) 15 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนดารุสสาลาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภายใต้นักเรียนโปแกรม CHINESE ENGLISH SOCIAL SCIENCE PROGRAM (ChESSPRO) (อ่าน 95) 15 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม เรื่องการรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนดารุสสาลาม ภายใต้โครงการโควตาดาวรุ่งดารุส ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อ่าน 113) 15 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนดารุสสาลาม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภายใต้นักเรียนโปรแกรมอัลกุรอานและวิทยาศาสตร์(Quran and science program) หรือ QSP (อ่าน 129) 15 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม : ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 136) 15 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม - ภายใต้ห้องเรียนคุณภาพ (quality classroom program) หรือ QcP 2566 (อ่าน 121) 15 พ.ย. 65
ประกาศ : ขอเชิญมาประลองนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูที่มีความคิดสร้างสรรค์ (อ่าน 195) 31 ส.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นูรเอ็ฮซาน บอตอ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดารุสสาลามและหัวหน้าโปรแกรมห้องเรียนคุณภาพ (QCP) ในโอกาสที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติคุณ ประจำปี 2564 ระดับปริญญาเอก กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อ่าน 229) 02 ส.ค. 65
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม (อ่าน 607) 15 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลามฉบับที่ 4 (อ่าน 641) 10 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม ฉบับที่3 (อ่าน 1185) 06 พ.ค. 65
ประกาศ โรงเรียนดารุสสาลาม (อ่าน 864) 06 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโปรแกรมท่องจำอัลกุรอ่าน QMP (อ่าน 1087) 09 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม (อ่าน 1341) 08 เม.ย. 65
ประกาศหอพักหญิงโรงเรียนดารุสสาลาม (อ่าน 1350) 08 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียนใหม่ม.1-ม.4ที่อย่อูสัรามาดารุลอีมานปีการศึกษา2565 (อ่าน 1102) 08 เม.ย. 65
รายชื่อนกัเรียนใหม่ม.1ปีการศึกษา2565 ประจำหอพักดารุลอัยนี (อ่าน 785) 08 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียนใหม่ประจำหอพักดารุลนาอีมบี (ฮาฟี เซาะห์) ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 515) 08 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียนใหม่ที่มีสิทธ์ิอยู่ประจำหอพักดารุลนาอีม เอ (โควต้า) ประจาปี การศึกษา 2565 (อ่าน 623) 08 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียนใหม่ที่มีสิทธิ์อยู่ประจําหอพักดารุลนาอีมเอ (QCP) ประจําปีการศึกษา 2565 (อ่าน 354) 08 เม.ย. 65
รายชื่อเด็กใหม่ที่มีสิทธ์ิอยู่อัสรามาดารุลฟิรดาวส์ปี 2565 (Quotam.1) (อ่าน 506) 08 เม.ย. 65
รายช่ือนักเรียนใหม่หอพักหญิงดารุลอิฮซาน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 488) 08 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโปรแกรมห้องเรียนคุณภาพQCP ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1205) 24 มี.ค. 65
คิวอาร์โค้ดสำหรับสมัครเรียนออนไลน์ (อ่าน 1435) 15 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม (อ่าน 1237) 13 ธ.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1667) 07 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนดารุสสาลามประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภายใต้โปรแกรมห้องเรียนคุณภาพ ( Quality Classroom Program) หรือ QCP (อ่าน 1450) 04 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนดารุสสาลาม ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภายใต้นักเรียนโปแกรม ENGLISH MELAYU PROGRAM (EMPRO) (อ่าน 741) 04 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนดารุสสาลาม ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภายใต้นักเรียนโปรแกรมอัลกุรอานและวิทยาศาสตร์ ( Quran and science program) หรือ QSP (อ่าน 732) 04 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม ฉบับที่6 (อ่าน 470) 29 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม ฉบับที่5 (อ่าน 434) 05 ต.ค. 64
ประกาศจากโรงเรียนดารุสสาลาม เรื่องกำหนดการรับเงินโครงการให้ความช่วยเหือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยกำหนดกลุ่มนักเรียนเพื่อสะดวกและรักษามาตรการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดและกำหนดการมารับเงินสดดังนี้ นักเรียน ม.6 - วันอังคาร 7 ก. (อ่าน 367) 05 ก.ย. 64
ประกาศจากโรงเรียนดารุสสาลาม เรื่องกำหนดการรับเงินโครงการให้ความช่วยเหือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยกำหนดกลุ่มนักเรียนเพื่อสะดวกและรักษามาตรการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดและกำหนดการมารับเงินสดดังนี้ นักเรียน ม.6 - วันอังคาร 7 ก. (อ่าน 358) 05 ก.ย. 64
ประกาศจากโรงเรียนดารุสสาลาม (อ่าน 332) 05 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม (อ่าน 399) 27 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลามฉบับที่ 4 เรื่อง : เลือนกำหนดการมาอยู่หอพักของนักเรียน (อ่าน 564) 23 มิ.ย. 64
คู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 659) 17 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม ฉบับที่ ๓ เรื่อง การลงทะเบียนหอพักของนักเรียนใหม่และกาหนดการมาอยู่หอพักของนักเรียนใหม่และนักเรียนเก่า ภาคเรียนที่๑ปีการศึกษา๒๕๖๔ (อ่าน 1291) 09 มิ.ย. 64
ประกาศ : รายชื่อนักเรียนชั้นศาสนา ม.1 2564 (อ่าน 3174) 22 พ.ค. 64
ประกาศ : รายชื่อนักเรียนชั้นศาสนา ม.2 2564 (อ่าน 1501) 22 พ.ค. 64
ประกาศ : รายชื่อนักเรียนชั้นศาสนา ม.3 2564 (อ่าน 1705) 22 พ.ค. 64
ประกาศ : รายชื่อนักเรียนชั้นศาสนา ม.4 2564 (อ่าน 1467) 22 พ.ค. 64
ประกาศ : รายชื่อนักเรียนชั้นศาสนา ม.5 2564 (อ่าน 1196) 22 พ.ค. 64
ประกาศ : รายชื่อนักเรียนชั้นศาสนา ม.6 2564 (อ่าน 867) 22 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม ฉบับที่2 (อ่าน 967) 20 พ.ค. 64
รายชื่อใหม่ ม.1- 6 (อ่าน 1330) 16 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม ฉบับที่1 : สืบเนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ (covid-19) ระลอกใหม่ (อ่าน 1012) 05 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ชั้น ม.4 วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 (อ่าน 1248) 01 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ชั้น ม.1 วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 (อ่าน 1353) 01 พ.ค. 64