กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายไซนูอามัน อูเซ็ง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายมะกอเซ็ง เจ๊ะเลาะ
ครูประจำชั้น /0

นายกัซวา โต๊ะแม
ครูประจำชั้น /0

นายซาฮาบูดิน อิควาน
ครูประจำชั้น /0

นางสากีเร๊าะ หะยีดิง
ครูประจำชั้น /0

นายกอเซ็ง ลาเต๊ะ
ครูประจำชั้น /0

นางคอดีเย๊าะ วาเด็ง
ครูประจำชั้น /0

นางสาวกูไซม๊ะ สะรีดี
ครูประจำชั้น /0

นายนิอาหะมะสอรี นิเย๊ะ
ครูประจำชั้น /0

นางมูนา เจ๊ะมะ
ครูประจำชั้น /0

นายซับรี ยุนุ
ครูประจำชั้น /0

นางสาวลัดดา เซะ
ครูประจำชั้น /0

นายอาหมัด ชูแก้ว
ครูประจำชั้น /0

นูรฮามีซะห์ สือมิตร
ครูประจำชั้น /0