ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายฟัครุดดีน บอตอ
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายมูหามะรอสดี บอตอ
ตำแหน่ง : รองผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางนูรีฮัน เร็งมา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนูรเอ็ฮซาน บอตอ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :