ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนดารุสสาลาม


ปี 2494 - นายหะยีดาโอะ  เบ็ญหะยียูโซฟ  บอตอ (โต๊ะครูปัจจุบัน)  ได้เดินทางกลับบ้านหลังจากได้เดินทางไปศึกษาต่อวิชาศาสนาจากนครเมกกะห์  ประเทศซาอุดีอารเบีย เป็นเวลา 17 ปี  การกลับมาของท่านในครั้งนั้นสร้างความประทับใจและความภาคภูมิใจต่อชาวบ้าน มาก เพราะในขณะนั้นชาวบ้านขาดที่พึ่ง ไม่มีที่ที่จะปรึกษาปัญหาการปฏิบัติศาสนกิจ  ไม่มีที่อบรม ที่เรียนศาสนาในหมู่บ้าน ถ้าจะส่งลูกหลานเรียนศาสนาก็ต้องส่งไปยังต่างถิ่น ต่างจังหวัด ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องลำบากในสมัยนั้น โรงเรียนดารุสสาลามได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2504 โดยนายหะยีดาโอะ  บอตอ  ซึ่งในสมัยนั้นได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบปอเนาะ (เรียนศาสนาอย่างเดียว) โดยมีอาคารเรียน 1 หลัง  4  ห้องเรียน

ปี 2509 - ปอเนาะดารุสสาลามได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม โดยมีนายหะยีมะเย็ง   หะยียูโซ๊ะ  เป็นเจ้าของโรงเรียนและได้แต่งตั้งนายหามิ  กอแล  เป็นผู้จัดการโรงเรียน ส่วนท่านโต๊ะครู นายหะยีดาโอะ  บอตอ  รับหน้าที่เป็นครูใหญ่  เปิดสอนตั้งแต่ ชั้นปีที่  1 – 4 และสอนกีตาบแบบเก่าควบคู่ไปด้วย  มีจำนวนนักเรียนประมาณ  50 – 70 คน  เป็นนักเรียนชายล้วน

ปี 2512 - โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอนศาสนาควบคู่สามัญ  การดำเนินการสอนวิชาสามัญในระยะแรกนั้น  โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอนวิชาศาสนาควบคู่วิชาสามัญ  การดำเนินการสอนวิชาสามัญในระยะแรกนั้น โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่ระดับ  3  เทียบเท่า  ป.7  และได้ขยายชั้นศาสนาจากเดิมชั้นปีที่  1 – 4 ได้ขยายถึงชั้นปีที่  7

ปี 2514 - โรงเรียนได้ประสบกับปัญหาห้องเรียนไม่เพียงพอต่อจำนวนการเพิ่มของนักเรียน  โรงเรียนจึงต้องสร้างห้องเรียนชั่วคราว โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่าได้ร่วมกันจัดงานการ กุศลเพื่อหาเงินซื้อที่ดินเป็นจำนวน  4  ไร่

ปี 2517 - เริ่มสร้างอาคารเรียนใหม่ (อาคาร 2) เป็นอาคารเรียนครึ่งไม้ครึ่งตึกจำนวน  8  ห้องเรียน

ปี 2518 - โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่ระดับ  3  (ป.7) เป็นหลักสูตรประถมศึกษาตอนปลาย  (ป.5 – 7)

ปี 2522 - โรงเรียนได้ยกเลิกหลักสูตรประถมศึกษาตอนปลาย  เปลี่ยนมาใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการปีพุทธ ศักราช  2521

 

 


ปี 2523- โรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนผู้บริหารโรงเรียนใหม่  ภายหลังจากการเสียชีวิตของนายหะยีมะเย็ง  หะยียูโซ๊ะ  บอตอ  โดยแต่งตั้งให้นายหะยีดาโอะ  บอตอ  เป็นเจ้าของแทน และนายฟัครุดดีน  บอตอ  ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการโรงเรียน

ปี 2527- หลังจากเปลี่ยนแปลงหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นมา  5  ปี ทำให้จำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นเป็น  1,035  คน และได้สร้างอาคารเรียนใหม่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของนักเรียนเป็น อาคารเรียนครึ่งไม้ครึ่งตึก  2  ชั้น  ขนาด  8 x 36 เมตร  (อาคาร 4)

ปี 2528- โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เพิ่มหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2524

ปี 2529- โรงเรียนได้ซื้อที่ดินจำนวน  5  ไร่  ทำเป็นสนามเล่นกีฬาของนักเรียน

ปี 2531- เริ่มสร้างอาคารเรียน  (อาคาร 7)  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  3 ชั้น  จำนวน  15  ห้องเรียน

ปี 2534- เริ่มใช้อาคาร  7  และได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนเป็นทางการในปีต่อมา

ปี 2535- โรงเรียนได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนเพิ่มจากเดิม  1,125  คน  เป็น  1,800  คน  ตามใบอนุญาตเลขที่  นธ.043/2535

ปี 2536- โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนสภาพจากโรงเรียน มาตรา 15(2) เป็นโรงเรียนตามมาตรา 15(1) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนพุทธศักราช  2525  และได้จดทะเบียนมูลนิธิดารุสสาลามเป็นทางการตามใบอนุญาตเลขที่  ต.247/2536  ลงวันที่  14  พฤษภาคม  2536

ปี 2537- โรงเรียนได้จัดซื้อที่ดินข้างโรงเรียนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเนื้อที่  1  ไร่  และได้สร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก  2  ชั้น  จำนวน  2  ห้อง  (อาคาร  8,9)
ปี 2539- โรงเรียนได้สร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่มอีก  2  ชั้น  จำนวน  2  หลัง (อาคาร 10,11)

ปี 2540- โรงเรียนได้สร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่มอีก  2  ชั้น  จำนวน  1  หลัง (อาคาร 12)

ปี 2541- โรงเรียนได้สร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่มอีก  3  ชั้น  จำนวน  1  หลัง (อาคาร 13)

ปี 2542- โรงเรียนได้สร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่มอีก  3  ชั้น  จำนวน  1  หลัง (อาคาร 14)

ปี 2544- โรงเรียนได้สร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่มอีก 3ชั้นจำนวน 1หลัง (อาคาร 15)

ปี 2545- โรงเรียนได้สร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่มอีก  4  ชั้น  จำนวน  1  หลัง (อาคาร 16)

ปี 2545- โรงเรียนได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนเพิ่มจากเดิม  3,665  คน  เป็น  4,436  คน  ตามใบอนุญาตเลขที่  นธ.0043/2543

ปี 2545- โรงเรียนมียอดนักเรียนเพิ่มขี้นเป็น  4,777  คน

ปี 2546- โรงเรียนมียอดนักเรียนเพิ่มขี้นเป็น  5,050  คน

ปี 2547- โรงเรียนมียอดนักเรียนเป็น  4,950  คน

ปี 2548- โรงเรียนมียอดนักเรียนเป็น  5,191  คน

ปี 2549- โรงเรียนมียอดนักเรียนเป็น  5,015  คน

ปี 2550- โรงเรียนมีการเปิดหอพักชายดารุสซอลีฮีน  ได้ดำเนินโครงการดาวรุ่งดารุส  และมีจำนวน  5,182  คน