คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายอารอฟัต เจ๊ะซู
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายนัสมี ต่วนกะจิ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายไอมัน สาและมา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วยที่ปรึกษา
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกูไซม๊ะ สะรีดี
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง
ระดับชั้น :