งานแนะแนว

นางตอยีบ๊ะ มะสาแม
หัวหน้างาน

นายอับดุลฮาลิม จูมิ
รองหัวหน้า

นางสาวไนมะห์ สาแมง
เลขานุการฯ

นางสาวตัสนีม สุหลง
เหรัญญิก

นางซำซารีนี วาเด็ง
เจ้าหน้าที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)

นายหมัดไฟโซ มะยูโซ๊ะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการศึกษาต่อ

นางยัสมิน จิยี่งอ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการศึกษาต่อ

นางสาวสุกัญญา มะลี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการศึกษาต่อ

นางสาวซายานี สาอุ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการศึกษาต่อ

นางนิสูไกนะห์ เบ็นยูโซฟ

นายการียา ยูโซ๊ะ