งานแนะแนว

นางตอยีบ๊ะ มะสาแม
หัวหน้างาน

นายอับดุลฮาลิม จูมิ
รองหัวหน้า

นางสาวไนมะห์ สาแมง
เลขานุการฯ

นางสาวตัสนีม สุหลง
เหรัญญิก

นายกามาลลุดดีน เจ๊ะโซะ
เจ้าหน้าที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)

นางซำซารีนี วาเด็ง
เจ้าหน้าที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)

นายหมัดไฟโซ มะยูโซ๊ะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการศึกษาต่อ

นางยัสมิน จิยี่งอ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการศึกษาต่อ

นางสาวสุกัญญา มะลี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการศึกษาต่อ

นางสาวซายานี สาอุ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการศึกษาต่อ

นางสาวโนรอายนี เจ๊ะโด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการศึกษาต่อ