วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
         โรงเรียนดารุสสาลาม คือสถานศึกษาต้นแบบด้านการจัดการศึกษาที่เน้นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพการศึกษาเทียบเท่ามาตรฐานการศึกษาระดับชาติและมาตรฐานสากล
 
พันธกิจของโรงเรียน
                    1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีควบคู่การสร้างโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง       มีส่วนร่วมในการพัฒนาความก้าวหน้าให้กับสถานศึกษา
                    2. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อสร้างแนวทางนำไปสู่มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล
                    3. ให้ความสำคัญในการจัดภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษาที่น่าอยู่ มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เอื้อต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
                    4. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
                    5. สนับสนุนให้มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างหลากหลายที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                    6. ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากร ด้านมาตรฐานและจรรยาบรรณ เพื่อความเป็นมืออาชีพและแบบอย่างที่ดีกับผู้เรียน
      7. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่นำไปสู่การเป็นพลเมืองไทย พลเมืองโลก ที่มีคุณภาพและความสุข
      8. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างรอบด้าน
      9. ส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนากระบวนการคิด มีความใฝ่รู้และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
                 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบการจัดการศึกษา
                  2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและการระดมทรัพยากรเพื่อสู่มาตรฐานสากล
                  3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                  4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรเพื่อความเป็นมืออาชีพ
                  5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
                  6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการและทักษะในศตวรรษที่ 21