คณะผู้บริหาร

นายฟัครุดดีน บอตอ
ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ

นายมูหามะรอสดี บอตอ
รองผู้จัดการ

นางนูรีฮัน เร็งมา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวนูรเอ็ฮซาน บอตอ
รองผู้อำนวยการ