กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายมาหะมะไซดี หะยีอาแว

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายมะนาเซ สะมะแอ
ครูประจำชั้น /0

นางสาวมารีเย๊าะ แวอาลี
ครูประจำชั้น /0

นายลุตปี แอสะ

นายอับดุรอแม สาแมบากอ
ครูประจำชั้น /0

นายผักรูรอยซี หะยียาการียา
ครูประจำชั้น /0

นายธีรชัย อาแว
ครูประจำชั้น /0

นายแวลุคมัน แวยูโซ๊ะ
ครูประจำชั้น /0

นางขนิษฐา วาเต๊ะ

นางมาเลฮา มะ
ครูประจำชั้น /0

นางสาวรอมือหละ สะอิ
ครูประจำชั้น /0

นางอามีเนาะ เซ็นมาค
ครูประจำชั้น /0

นางไซนะ สะมะแอ

นายซาบรี ดอเลาะ
ครูประจำชั้น /0

นายบูรฮาน สาเมศดุลลาห์
ครูประจำชั้น /0

นางวานีดา สารี
ครูประจำชั้น /0

นางรอดียะห์ อาแว
ครูประจำชั้น /0

นางดารุณี เง๊าะเจ๊ะยะ
ครูประจำชั้น /0

นางลุฎฟียย๊ะ หะมะ
ครูประจำชั้น /0

นายมาหาดี บาโด
ครูประจำชั้น /0

นางสาวไลลา ซาลีซิง
ครูประจำชั้น /0

นางสาวโซเฟีย พายิบ
ครูประจำชั้น /0

นางสาวสาวิตรี มะดอมะ
ครูประจำชั้น /0

นางซูไบดะห์ บาเกาะ
ครูประจำชั้น /0

นางสาววัชนิดา มามะ
ครูประจำชั้น /0

นางสาวอานีซะห์ ดาฮะกา
ครูประจำชั้น /0

นางสาวไอรีส แมหะ
ครูประจำชั้น /0

นางสาวมิสรอ จูมะ
ครูประจำชั้น /0

MR.Rolly Quilatom
ครูประจำชั้น /0