กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายมาหะมะไซดี หะยีอาแว

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายมะนาเซ สะมะแอ
ครูประจำชั้น

นางสาวมารีเย๊าะ แวอาลี
ครูประจำชั้น

นายลุตปี แอสะ

นายอับดุรอแม สาแมบากอ
ครูประจำชั้น

นายผักรูรอยซี หะยียาการียา
ครูประจำชั้น

นายธีรชัย อาแว
ครูประจำชั้น

นายแวลุคมัน แวยูโซ๊ะ
ครูประจำชั้น

นางขนิษฐา วาเต๊ะ

นางมาเลฮา มะ
ครูประจำชั้น

นางสาวรอมือหละ สะอิ
ครูประจำชั้น

นางอามีเนาะ เซ็นมาค
ครูประจำชั้น

นางไซนะ สะมะแอ

นายซาบรี ดอเลาะ
ครูประจำชั้น

นายบูรฮาน สาเมศดุลลาห์
ครูประจำชั้น

นางวานีดา สารี
ครูประจำชั้น

นางรอดียะห์ อาแว
ครูประจำชั้น

นางดารุณี เง๊าะเจ๊ะยะ
ครูประจำชั้น

นางลุฎฟียย๊ะ หะมะ
ครูประจำชั้น

นายมาหาดี บาโด
ครูประจำชั้น

นางสาวไลลา ซาลีซิง
ครูประจำชั้น

นางสาวโซเฟีย พายิบ
ครูประจำชั้น

นางสาวสาวิตรี มะดอมะ
ครูประจำชั้น

นางซูไบดะห์ บาเกาะ
ครูประจำชั้น

นางสาววัชนิดา มามะ
ครูประจำชั้น

นางสาวอานีซะห์ ดาฮะกา
ครูประจำชั้น

นางสาวไอรีส แมหะ
ครูประจำชั้น

นางสาวมิสรอ จูมะ
ครูประจำชั้น

MR.Rolly Quilatom
ครูประจำชั้น