กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายมาหะมะไซดี หะยีอาแว

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายมะนาเซ สะมะแอ

นางสาวมารีเย๊าะ แวอาลี

นายลุตปี แอสะ

นายอับดุรอแม สาแมบากอ

นายผักรูรอยซี หะยียาการียา

นายธีรชัย อาแว

นายแวลุคมัน แวยูโซ๊ะ

นางขนิษฐา วาเต๊ะ

นางมาเลฮา มะ

นางสาวรอมือหละ สะอิ

นางอามีเนาะ เซ็นมาค

นางไซนะ สะมะแอ

นายซาบรี ดอเลาะ

นายบูรฮาน สาเมศดุลลาห์

นางวานีดา สารี

นางรอดียะห์ อาแว

นางดารุณี เง๊าะเจ๊ะยะ

นางลุฎฟียย๊ะ หะมะ

นายมาหาดี บาโด

นางสาวไลลา ซาลีซิง

นางสาวโซเฟีย พายิบ

นางสาวสาวิตรี มะดอมะ

นางซูไบดะห์ บาเกาะ

นางสาววัชนิดา มามะ

นางสาวอานีซะห์ ดาฮะกา

นางสาวไอรีส แมหะ

นางสาวมิสรอ จูมะ

MR.Rolly Quilatom