ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1874) 07 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนดารุสสาลามประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภายใต้โปรแกรมห้องเรียนคุณภาพ ( Quality Classroom Program) หรือ QCP (อ่าน 1655) 04 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนดารุสสาลาม ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภายใต้นักเรียนโปแกรม ENGLISH MELAYU PROGRAM (EMPRO) (อ่าน 896) 04 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนดารุสสาลาม ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภายใต้นักเรียนโปรแกรมอัลกุรอานและวิทยาศาสตร์ ( Quran and science program) หรือ QSP (อ่าน 927) 04 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม ฉบับที่6 (อ่าน 626) 29 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม ฉบับที่5 (อ่าน 571) 05 ต.ค. 64
ประกาศจากโรงเรียนดารุสสาลาม เรื่องกำหนดการรับเงินโครงการให้ความช่วยเหือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยกำหนดกลุ่มนักเรียนเพื่อสะดวกและรักษามาตรการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดและกำหนดการมารับเงินสดดังนี้ นักเรียน ม.6 - วันอังคาร 7 ก. (อ่าน 506) 05 ก.ย. 64
ประกาศจากโรงเรียนดารุสสาลาม เรื่องกำหนดการรับเงินโครงการให้ความช่วยเหือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยกำหนดกลุ่มนักเรียนเพื่อสะดวกและรักษามาตรการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดและกำหนดการมารับเงินสดดังนี้ นักเรียน ม.6 - วันอังคาร 7 ก. (อ่าน 491) 05 ก.ย. 64
ประกาศจากโรงเรียนดารุสสาลาม (อ่าน 464) 05 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม (อ่าน 535) 27 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลามฉบับที่ 4 เรื่อง : เลือนกำหนดการมาอยู่หอพักของนักเรียน (อ่าน 699) 23 มิ.ย. 64
คู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 789) 17 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม ฉบับที่ ๓ เรื่อง การลงทะเบียนหอพักของนักเรียนใหม่และกาหนดการมาอยู่หอพักของนักเรียนใหม่และนักเรียนเก่า ภาคเรียนที่๑ปีการศึกษา๒๕๖๔ (อ่าน 1423) 09 มิ.ย. 64
ประกาศ : รายชื่อนักเรียนชั้นศาสนา ม.1 2564 (อ่าน 3422) 22 พ.ค. 64
ประกาศ : รายชื่อนักเรียนชั้นศาสนา ม.2 2564 (อ่าน 1654) 22 พ.ค. 64
ประกาศ : รายชื่อนักเรียนชั้นศาสนา ม.3 2564 (อ่าน 1899) 22 พ.ค. 64
ประกาศ : รายชื่อนักเรียนชั้นศาสนา ม.4 2564 (อ่าน 1690) 22 พ.ค. 64
ประกาศ : รายชื่อนักเรียนชั้นศาสนา ม.5 2564 (อ่าน 1376) 22 พ.ค. 64
ประกาศ : รายชื่อนักเรียนชั้นศาสนา ม.6 2564 (อ่าน 995) 22 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม ฉบับที่2 (อ่าน 1098) 20 พ.ค. 64
รายชื่อใหม่ ม.1- 6 (อ่าน 1511) 16 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม ฉบับที่1 : สืบเนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ (covid-19) ระลอกใหม่ (อ่าน 1126) 05 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ชั้น ม.4 วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 (อ่าน 1409) 01 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ชั้น ม.1 วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 (อ่าน 1505) 01 พ.ค. 64
ประกาศ : แนวปฏิบัติสำหรับการรับรายงานตัวนักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1919) 11 เม.ย. 64
รายชื่อนักเรียนใหม่ที่ผ่านคัดเลือก ปอเนาะ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1955) 10 เม.ย. 64
ประกาศ : รายชื่อนักเรียนใหม่ที่ผ่านคัดเลือกตะฟิซ QMP ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1455) 10 เม.ย. 64
รายชื่อนักเรียนใหม่ที่ผ่านคัดเลือก ปอเนาะ ปีการศึกษา 2564 (สำรอง) (อ่าน 1124) 10 เม.ย. 64
รายชื่อนักเรียนใหม่ที่มีสิทธิ์อยู่ประจำหอพักดารุลฟิรดาวส์(ชั้น 4) ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1854) 04 เม.ย. 64
รำยช ื่อนักเรียนใหม่ปีกำรศึกษำ 2 5 64 หอพักหญงิดำรุลฟิรดำวส (อ่าน 1601) 04 เม.ย. 64
รายชื่อนักเรียนใหม่ ม.1 ปีการศึกษา 2564 ประจำหอพักหญิงดารุลอัยนี (อ่าน 1404) 04 เม.ย. 64
รายชื่อนักเรียนใหม่ที่มีสิทธิ์อยู่ประจำหอพักดารุลนาอีมเอ ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1605) 04 เม.ย. 64
รายชื่อนักเรียนใหม่ (ฮาฟี เซาะห์) ประจำหอพักดารุลนาอีมบี ปี การศึกษา 2564 (อ่าน 1201) 04 เม.ย. 64
เรื่องประกาศผู้ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโปนแกรมห้องเรียนคุณภาพQCP โรงเรียนดารุสสาลาม ประจำปีการศึกษา2564 ม.1 (อ่าน 2619) 25 มี.ค. 64
เรื่องประกาศผู้ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโปนแกรมห้องเรียนคุณภาพQCP โรงเรียนดารุสสาลาม ประจำปีการศึกษา2564 ม.4 (อ่าน 1313) 25 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนโคว ตาดาวรุ่งดารุส ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่1) (อ่าน 4743) 12 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม (อ่าน 1659) 29 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม (อ่าน 1095) 29 ธ.ค. 63
ประกาศจาก โรงเรียนดารุสสาลาม (Darussalam school) การรับสมัครนักเรียนศึกษาต่อชั้นม.1 และม.4 ประจำปีก (อ่าน 2172) 12 พ.ย. 63
วช.03 ม.1 Auto 1-2563 (อ่าน 774) 04 พ.ย. 63
อัลฮาฟิซป้ายแดงคนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1035) 22 ก.ย. 63
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม (อ่าน 1049) 22 ก.ค. 63
ประกาศผลการดูดวงจันทร์ (อ่าน 738) 22 ก.ค. 63
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการมาโรงเรียนของนักเรียน ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 (อ่าน 1490) 10 มิ.ย. 63
ตารางเรียน ภาคเรียนที่1/2563(ช่วง COVID-19) (อ่าน 3127) 04 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง กำหนดปฏิทินการเรียนการสอนและการแบ่งกลุ่มนักเรียน ภาคเรียนที่1/2563 (อ่าน 2070) 04 มิ.ย. 63
รายชื่อที่แบ่งกลุ่มนักเรียน A B (อ่าน 6861) 04 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 1271) 03 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง กำหนดการรับหนังสือ เครื่องแบบ และอุปกรณ์การเรียน (อ่าน 1575) 03 มิ.ย. 63
ประกาศชั้นศาสนานักเรียนชั้น ม.4 (เฉพาะนักเรียนใหม่เท่านั้น) ปี 2563 (อ่าน 1064) 13 พ.ค. 63