กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายมะดาโอะ มะเซ็ง
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ฟิสิกส์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : davitmat@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลักทักษิณ สงขลา สาขาเอกฟิสิกส์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
โรงเรียนดารุสสาลาม
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 เครื่องบินบังคับวิทยุ (ประเภทสวยงาม)
2 เครื่องบินบังคับวิทยุ (ประเภทบินนาน)