ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสัญธาร เหร็นเส็บ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : tonyong121@hotmail.com
ที่อยู่ :
214 ถนนระแงะมรรคา ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2553 กศ.ม.บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
2522 ปริญญาตรี (ศษ.บ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี / การวัดและประเมินผลการศึกษา
2527 อนุปริญญา / ป.กศ.สูง วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี /คณิตศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2534-2556 โรงเรียนดารุสสาลาม จังหวัดนราธิวาส ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล