ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ : ขอเชิญมาประลองนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูที่มีความคิดสร้างสรรค์ (อ่าน 75) 31 ส.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นูรเอ็ฮซาน บอตอ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดารุสสาลามและหัวหน้าโปรแกรมห้องเรียนคุณภาพ (QCP) ในโอกาสที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติคุณ ประจำปี 2564 ระดับปริญญาเอก กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อ่าน 98) 02 ส.ค. 65
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม (อ่าน 446) 15 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลามฉบับที่ 4 (อ่าน 510) 10 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม ฉบับที่3 (อ่าน 1077) 06 พ.ค. 65
ประกาศ โรงเรียนดารุสสาลาม (อ่าน 745) 06 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโปรแกรมท่องจำอัลกุรอ่าน QMP (อ่าน 985) 09 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม (อ่าน 1255) 08 เม.ย. 65
ประกาศหอพักหญิงโรงเรียนดารุสสาลาม (อ่าน 1218) 08 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียนใหม่ม.1-ม.4ที่อย่อูสัรามาดารุลอีมานปีการศึกษา2565 (อ่าน 1017) 08 เม.ย. 65
รายชื่อนกัเรียนใหม่ม.1ปีการศึกษา2565 ประจำหอพักดารุลอัยนี (อ่าน 706) 08 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียนใหม่ประจำหอพักดารุลนาอีมบี (ฮาฟี เซาะห์) ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 448) 08 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียนใหม่ที่มีสิทธ์ิอยู่ประจำหอพักดารุลนาอีม เอ (โควต้า) ประจาปี การศึกษา 2565 (อ่าน 552) 08 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียนใหม่ที่มีสิทธิ์อยู่ประจําหอพักดารุลนาอีมเอ (QCP) ประจําปีการศึกษา 2565 (อ่าน 282) 08 เม.ย. 65
รายชื่อเด็กใหม่ที่มีสิทธ์ิอยู่อัสรามาดารุลฟิรดาวส์ปี 2565 (Quotam.1) (อ่าน 435) 08 เม.ย. 65
รายช่ือนักเรียนใหม่หอพักหญิงดารุลอิฮซาน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 424) 08 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโปรแกรมห้องเรียนคุณภาพQCP ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1113) 24 มี.ค. 65
คิวอาร์โค้ดสำหรับสมัครเรียนออนไลน์ (อ่าน 1363) 15 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม (อ่าน 1158) 13 ธ.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1571) 07 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนดารุสสาลามประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภายใต้โปรแกรมห้องเรียนคุณภาพ ( Quality Classroom Program) หรือ QCP (อ่าน 1356) 04 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนดารุสสาลาม ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภายใต้นักเรียนโปแกรม ENGLISH MELAYU PROGRAM (EMPRO) (อ่าน 663) 04 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนดารุสสาลาม ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภายใต้นักเรียนโปรแกรมอัลกุรอานและวิทยาศาสตร์ ( Quran and science program) หรือ QSP (อ่าน 649) 04 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม ฉบับที่6 (อ่าน 401) 29 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม ฉบับที่5 (อ่าน 366) 05 ต.ค. 64
ประกาศจากโรงเรียนดารุสสาลาม เรื่องกำหนดการรับเงินโครงการให้ความช่วยเหือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยกำหนดกลุ่มนักเรียนเพื่อสะดวกและรักษามาตรการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดและกำหนดการมารับเงินสดดังนี้ นักเรียน ม.6 - วันอังคาร 7 ก. (อ่าน 302) 05 ก.ย. 64
ประกาศจากโรงเรียนดารุสสาลาม เรื่องกำหนดการรับเงินโครงการให้ความช่วยเหือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยกำหนดกลุ่มนักเรียนเพื่อสะดวกและรักษามาตรการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดและกำหนดการมารับเงินสดดังนี้ นักเรียน ม.6 - วันอังคาร 7 ก. (อ่าน 299) 05 ก.ย. 64
ประกาศจากโรงเรียนดารุสสาลาม (อ่าน 271) 05 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม (อ่าน 336) 27 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลามฉบับที่ 4 เรื่อง : เลือนกำหนดการมาอยู่หอพักของนักเรียน (อ่าน 505) 23 มิ.ย. 64
คู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 601) 17 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม ฉบับที่ ๓ เรื่อง การลงทะเบียนหอพักของนักเรียนใหม่และกาหนดการมาอยู่หอพักของนักเรียนใหม่และนักเรียนเก่า ภาคเรียนที่๑ปีการศึกษา๒๕๖๔ (อ่าน 1232) 09 มิ.ย. 64
ประกาศ : รายชื่อนักเรียนชั้นศาสนา ม.1 2564 (อ่าน 3097) 22 พ.ค. 64
ประกาศ : รายชื่อนักเรียนชั้นศาสนา ม.2 2564 (อ่าน 1429) 22 พ.ค. 64
ประกาศ : รายชื่อนักเรียนชั้นศาสนา ม.3 2564 (อ่าน 1631) 22 พ.ค. 64
ประกาศ : รายชื่อนักเรียนชั้นศาสนา ม.4 2564 (อ่าน 1402) 22 พ.ค. 64
ประกาศ : รายชื่อนักเรียนชั้นศาสนา ม.5 2564 (อ่าน 1121) 22 พ.ค. 64
ประกาศ : รายชื่อนักเรียนชั้นศาสนา ม.6 2564 (อ่าน 804) 22 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม ฉบับที่2 (อ่าน 909) 20 พ.ค. 64
รายชื่อใหม่ ม.1- 6 (อ่าน 1255) 16 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม ฉบับที่1 : สืบเนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ (covid-19) ระลอกใหม่ (อ่าน 956) 05 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ชั้น ม.4 วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 (อ่าน 1187) 01 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ชั้น ม.1 วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 (อ่าน 1297) 01 พ.ค. 64
ประกาศ : แนวปฏิบัติสำหรับการรับรายงานตัวนักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1724) 11 เม.ย. 64
รายชื่อนักเรียนใหม่ที่ผ่านคัดเลือก ปอเนาะ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1760) 10 เม.ย. 64
ประกาศ : รายชื่อนักเรียนใหม่ที่ผ่านคัดเลือกตะฟิซ QMP ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1254) 10 เม.ย. 64
รายชื่อนักเรียนใหม่ที่ผ่านคัดเลือก ปอเนาะ ปีการศึกษา 2564 (สำรอง) (อ่าน 953) 10 เม.ย. 64
รายชื่อนักเรียนใหม่ที่มีสิทธิ์อยู่ประจำหอพักดารุลฟิรดาวส์(ชั้น 4) ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1690) 04 เม.ย. 64
รำยช ื่อนักเรียนใหม่ปีกำรศึกษำ 2 5 64 หอพักหญงิดำรุลฟิรดำวส (อ่าน 1415) 04 เม.ย. 64
รายชื่อนักเรียนใหม่ ม.1 ปีการศึกษา 2564 ประจำหอพักหญิงดารุลอัยนี (อ่าน 1217) 04 เม.ย. 64