ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัคร ชาวดารุสสาลามผู้รักการท้าทายและเชื่อมั่นในตนเอง ก้าวเข้ามาข้างหน้าแล้วมาสมัครการแข่งข (อ่าน 25) 30 พ.ย. 61
รอมฏอนสัมพันธ์ศิษย์เก่าดารุสสาลาม (อ่าน 298) 04 มิ.ย. 61
ประกาศห้องเรียนปรับพื้นฐานชั้น ม.1 และห้องเรียนปกติชั้น ม.4 ปี 2561 (อ่าน 1817) 01 พ.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียน QCP เพื่อเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดารุ (อ่าน 1650) 26 มี.ค. 61
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเข้าศึกษาต่อห้องเรียน QCP ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1490) 12 มี.ค. 61
ผลการเรียนดี ม.4 (อ่าน 480) 08 ก.พ. 61
ห้องเรียนวิทย์_คณิต ม.4 (อ่าน 803) 08 ก.พ. 61
ความสามารพิเศษ ม.1 หญิง (อ่าน 694) 08 ก.พ. 61
ความสามารพิเศษ ม.1 ชาย (อ่าน 795) 08 ก.พ. 61
เรียนดีชาย-ม.1 (อ่าน 876) 08 ก.พ. 61
รำยชื่อนักเรียนที่ผ่ำนกำรคัดเลือกในโครงกำรโควตำดำวรุ่ง ดำรุส 61 (อ่าน 1783) 08 ก.พ. 61
ใบสมัคร-ม.1 61 (อ่าน 698) 18 ธ.ค. 60
ใบสมัคร-ม.4 61 (อ่าน 549) 18 ธ.ค. 60
รายชื่อนักเรียนห้องเรียนโควต้า รับมาจาก QCP ชั้นม.4 (อ่าน 1053) 22 มี.ค. 60
รายชื่อนักเรียนห้องเรียนโควต้า รับมาจาก QCP ชั้นม.1 (อ่าน 1343) 22 มี.ค. 60
โครงสร้างข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 992) 28 ต.ค. 59
เอกสารประกอบการรีเซ็ตรหัสผ่าน กยศ กรณีลืมรหัสหรือต้องการเปลี่ยนรหัสใหม่ (อ่าน 2954) 26 พ.ค. 59
เอกสารประกอบการยืนยันค่าครองชีพ กยศ.รายเก่า (อ่าน 608) 17 พ.ค. 59
เอกสารประกอบการยื่นขอรหัสผ่าน กยศ ปี 2559 (อ่าน 1120) 16 พ.ค. 59
เอกสารประกอบการยื่นขอกู้ 2559 (อ่าน 646) 16 พ.ค. 59
ประกาศผลสอบการคัดเลือกนักเรียนใหม่ชั้น ม.1, ม.4 ปี 2559 (อ่าน 5272) 16 เม.ย. 59
รายชื่อนักเรียนที่คะแนน O-net สูงกว่าระดับประเทศ (อ่าน 1452) 12 เม.ย. 59
โปรแกรมคิดเกรดเฉลี่ย_สไตล์_อ.ตอเล๊ะ (อ่าน 942) 22 มี.ค. 59
รางวัลพระราชทานประจำปี 2558 (อ่าน 617) 05 มี.ค. 59
ประกาศผลสอบเข้า Quality Classroom ม.2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 766) 02 ก.พ. 59
ประกาศผลสอบเข้า Quality Classroom ม.4 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 957) 02 ก.พ. 59
สรุปผลการแข่งขันวิชาการนานาชาติจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.สตูล (อ่าน 709) 27 ม.ค. 59
นักเรียนแลกเปลี่ยน ประเทศญี่ปุ่น (อ่าน 794) 27 ม.ค. 59
ประกาษรายชื่อนักเรียนโควตาดาวรุ่งดารุส 59 เพิ่มเติม (อ่าน 892) 22 ม.ค. 59
รายชื่อนักเรียนที่เอกสารมีปัญหาและต้องติดต่องานแนะแนวโรงเรียนดารุสสาลาม (อ่าน 780) 18 ม.ค. 59
ตารางกำหนดการรายงานตัวนักเรียนโควตาดาวรุ่งดารุส 2559 (อ่าน 673) 18 ม.ค. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโควตาดาวรุ่งดารุส ปีการศึกษา 2559 ประเภทโควต้าห้องเรียนวิทย์- (อ่าน 903) 18 ม.ค. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโควตาดาวรุ่งดารุส ปีการศึกษา 2559 ประเภทโควต้าห้องเรียนวิทย์- (อ่าน 673) 18 ม.ค. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโควตาดาวรุ่งดารุส ปีการศึกษา 2559 ประเภทโควตาความสามารถพิเศษ (อ่าน 668) 18 ม.ค. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโควตาดาวรุ่งดารุส ปีการศึกษา 2559 ประเภทโควตาความสามารถพิเศษ (อ่าน 599) 18 ม.ค. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโควตาดาวรุ่งดารุส ปีการศึกษา 2559 ประเภทโควตาเรียนดี ม.1 หญิง (อ่าน 1062) 18 ม.ค. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโควตาดาวรุ่งดารุส ปีการศึกษา 2559 ประเภทโควตาเรียนดี ม.1 ชาย (อ่าน 740) 18 ม.ค. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโควตาดาวรุ่งดารุส ปีการศึกษา 2559 ประเภทโควตาเรียนดี ม.4 ชาย (อ่าน 574) 18 ม.ค. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโควตาดาวรุ่งดารุส ปีการศึกษา 2559 ประเภทโควตาเรียนดี ม.4 หญิง (อ่าน 729) 18 ม.ค. 59
ใบสมัครพร้อมจำหน่ายแล้วที่ห้องธุรการ ราคาชุดละ 40 บาท (อ่าน 675) 28 ธ.ค. 58