ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อห้องเรียน QCP ม.1 โรงเรียนเรียนดารุสสาล (อ่าน 65) 13 ก.พ. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อห้องเรียน QCP ม.4 โรงเรียนเรียนดารุสสาล (อ่าน 25) 13 ก.พ. 61
รำยชื่อนักเรียนที่ผ่ำนกำรคัดเลือกในโครงกำรโควตำดำวรุ่ง ดำรุส 61 (อ่าน 135) 08 ก.พ. 61
เรียนดีชาย-ม.1 (อ่าน 37) 08 ก.พ. 61
ความสามารพิเศษ ม.1 ชาย (อ่าน 40) 08 ก.พ. 61
ความสามารพิเศษ ม.1 หญิง (อ่าน 46) 08 ก.พ. 61
ผลการเรียนดี ม.4 (อ่าน 19) 08 ก.พ. 61
ห้องเรียนวิทย์_คณิต ม.4 (อ่าน 28) 08 ก.พ. 61
ตารางกำหนดการรับสมัครQC-61 (อ่าน 280) 18 ธ.ค. 60
ใบสมัคร-ม.4 61 (อ่าน 153) 18 ธ.ค. 60
ใบสมัคร-ม.1 61 (อ่าน 232) 18 ธ.ค. 60
ประกาศรับสมัคร QC-61 (อ่าน 214) 18 ธ.ค. 60
ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่ชั้น ม.4 ปี 2560 (อ่าน 2242) 21 เม.ย. 60
ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 2368) 06 เม.ย. 60
รายชื่อนักเรียนห้องเรียนโควต้า รับมาจาก QCP ชั้นม.4 (อ่าน 559) 22 มี.ค. 60
รายชื่อนักเรียนห้องเรียนโควต้า รับมาจาก QCP ชั้นม.1 (อ่าน 761) 22 มี.ค. 60
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียน QCP ระดับชั้นม.1 (อ่าน 989) 21 มี.ค. 60
ปฏิทินการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ห้องเรียน QCP โรงเรียนดารุสสาลาม ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 665) 06 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียน QCP ชั้นม.4 (อ่าน 546) 06 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียน QCP ชั้นม.4 (อ่าน 387) 01 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียน QCP ชั้นม.1 (อ่าน 601) 01 มี.ค. 60
โครงสร้างข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 615) 28 ต.ค. 59
เอกสารประกอบการรีเซ็ตรหัสผ่าน กยศ กรณีลืมรหัสหรือต้องการเปลี่ยนรหัสใหม่ (อ่าน 2217) 26 พ.ค. 59
เอกสารประกอบการยืนยันค่าครองชีพ กยศ.รายเก่า (อ่าน 354) 17 พ.ค. 59
เอกสารประกอบการยื่นขอกู้ 2559 (อ่าน 391) 16 พ.ค. 59
เอกสารประกอบการยื่นขอรหัสผ่าน กยศ ปี 2559 (อ่าน 778) 16 พ.ค. 59
ประกาศผลสอบการคัดเลือกนักเรียนใหม่ชั้น ม.1, ม.4 ปี 2559 (อ่าน 4790) 16 เม.ย. 59
รายชื่อนักเรียนที่คะแนน O-net สูงกว่าระดับประเทศ (อ่าน 1032) 12 เม.ย. 59
โปรแกรมคิดเกรดเฉลี่ย_สไตล์_อ.ตอเล๊ะ (อ่าน 626) 22 มี.ค. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านสอบการคัดเลือกห้อง QC (อ่าน 1424) 16 มี.ค. 59
รางวัลพระราชทานประจำปี 2558 (อ่าน 356) 05 มี.ค. 59
ประกาศผลสอบเข้า Quality Classroom ม.4 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 660) 02 ก.พ. 59
ประกาศผลสอบเข้า Quality Classroom ม.2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 492) 02 ก.พ. 59
สรุปผลการแข่งขันวิชาการนานาชาติจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.สตูล (อ่าน 377) 27 ม.ค. 59
นักเรียนแลกเปลี่ยน ประเทศญี่ปุ่น (อ่าน 503) 27 ม.ค. 59
ประกาษรายชื่อนักเรียนโควตาดาวรุ่งดารุส 59 เพิ่มเติม (อ่าน 629) 22 ม.ค. 59
รายชื่อนักเรียนที่เอกสารมีปัญหาและต้องติดต่องานแนะแนวโรงเรียนดารุสสาลาม (อ่าน 462) 18 ม.ค. 59
ตารางกำหนดการรายงานตัวนักเรียนโควตาดาวรุ่งดารุส 2559 (อ่าน 427) 18 ม.ค. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโควตาดาวรุ่งดารุส ปีการศึกษา 2559 ประเภทโควต้าห้องเรียนวิทย์- (อ่าน 637) 18 ม.ค. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโควตาดาวรุ่งดารุส ปีการศึกษา 2559 ประเภทโควต้าห้องเรียนวิทย์- (อ่าน 431) 18 ม.ค. 59