ข่าวแนะแนวการศึกษาต่อ
ทุน โครงการเพชรในตม โครงการให้ทุนนักเรียนเรียนครู เมื่อจบแล้วบรรจุครูโดยตรง

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 โครงการเพชรในตม ยกเว้นค่าสมัครสอบ 

       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะรับสมัครสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างวันที่ 11 มกราคม - 25 กุมภาพันธ์ 2559 โดยใช้ผลการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2559 ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

คุณสมบัติ
ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทยและบิดาหรือมารดาและผู้สมัครมีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)ยกเว้นอำเภอเมือง มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจนถึงวันรับสมัคร หรือผู้สมัครที่เป็นบุตร/ธิดา ของ ทหาร ตำรวจ ครู ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่และเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี)โดยที่บิดาหรือมารดา ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้การรับสมัครเข้าเป็นนิสิต
1. ผู้ประสงค์จะสมัครจะต้องเข้าไปศึกษาขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ต และสมัครในระบบงานรับสมัครนิสิตใหม่ ทางhttp://admission.swu.ac.th  สมัครตั้งแต่วันนี้ - 25 กุมภาพันธ์ 2559
2. จะต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี(รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. มหาวิทยาลัยจะยกเว้นค่าสมัครสอบให้กับผู้สมัครสอบทุกคน 


รายละเอียดเพิ่มเติม
Facebook : https://www.facebook.com/Petchnaitom.SWU

โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2559,17:13   อ่าน 623 ครั้ง