ข่าวแนะแนวการศึกษาต่อ
รับตรง 59 ม.ทักษิณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ โครงการเพชรศิลป์ ครั้งที่ 2
จำนวนรับ
                  คณะ/สาขาวิชา               จำนวนรับ                    
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
- สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล14
- สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย16
- สาขาวิชาศิลปะการแสดง10
- สาขาวิชาทัศนศิลป์27
- สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ38
วันรับสมัคร
16 มกราคม 59 - 23 กุมภาพันธ์ 59
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นม.6 หรือเทียบเท่า
** ผู้สมัครต้องมีความสามารถทางด้านสาขาที่สมัคร โดยมีวุฒิบัตรหรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงถึงการผ่านงานทางด้านสาขาที่สมัคร
ที่ออกให้โดยหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือแสดงประกอบการสมัคร ดูรายละเอียดเฉพาะเพิ่มเติมของแต่ละสาขาได้ที่ ระเบียบการ

 

การสอบและเกณฑ์การพิจารณา

- สอบคัดเลือก **ดูรายละเอียดการสอบของแต่ละสาขาที่ ระเบียบการ
- สอบสัมภาษณ์

การสมัคร

- สมัครผ่านเว็บไซต์ >> Click
- พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าสมัคร นำไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา
- ส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมด ไปที่ ภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา 90000

กำหนดการ
รับสมัคร16 ม.ค. - 23 ก.พ. 59
ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครถึงภารกิจรับนิสิต16 ม.ค. - 1 มี.ค. 59
สอบคัดเลือก12 มี.ค. 59
ประกาศผลสอบคัดเลือก18 มี.ค. 59
ยืนยันสิทธิ์ระบบ Clearing-house26 - 29 เม.ย. 59


ระเบียบการรับสมัคร >> Click
เว็บไซต์โครงการ >> Click

โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2559,17:11   อ่าน 608 ครั้ง