ข่าวแนะแนวการศึกษาต่อ
ทุนการศึกษาของรัฐบาลบรูไน ดารุสซาลามประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
ทุนการศึกษาของรัฐบาลบรูไน ดารุสซาลามประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งว่า รัฐบาลบรูไน ดารุสซาลามมีโครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 ระดับอุดมศึกษา จำนวน 5 ทุน เพื่อเข้าศึกษาต่อที่สถาบันอุดมศึกษาในบรูไน ดารุสซาลาม ได้แก่

1. University of Brunei Darussalam (UBD)

2. University Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA)

3. Institute of Technology Brunei (ITB) หรือ

4. PoliteknikBrunei โดยสถานเอกอัครราชทูตบรูไนฯจะปิดรับใบสมัครรับทุนการศึกษาใน วันที่ 9 มกราคม 2559 ดังมีรายละเอียดดังนี้

 *คุณสมบัติ

                1. ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย และไม่ได้พำนักอยู่ในบรูไนระหว่างสมัครรับทุน

               2. มีอายุระหว่าง 18 - 25 ปี สำหรับผู้สมัครหลักสูตรปริญญาตรี และไม่เกิน 35 ปีสำหรับหลักสูตรปริญญาโทและเอก นับถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

*หลักฐานการสมัคร มีดังนี้

               1. ใบสมัครขอรับทุน จำนวน 3 ชุด
               2. สำเนาประกาศนียบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียน จำนวน 3 ชุด
               3. หนังสือรับรองจากสถานศึกษา จำนวน 3 ชุด
               4. Statement of Purpose (Item 6 ในใบสมัครขอรับทุน) จำนวน 3 ชุด
               5. สำเนาสูติบัตร จำนวน 3 ชุด
               6. สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี จำนวน 3 ชุด
               7. หนังสือรับรองความประพฤติ จำนวน 3 ชุด
               8. ใบรับรองแพทย์ รับรองปลอดจากโรคติดต่อร้ายแรงทุกชนิด จำนวน 3 ชุด
               9. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 3 รูป

*ทั้งนี้ หากเอกสารเป็นภาษาไทย ต้องแนบเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ และรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ สถานศึกษาที่ผู้สมัครสามารถเลือกเข้าศึกษา มีดังนี้
                   1. University of Brunei Darussalam (UBD)
                   2. University Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA)
                   3. Institute of Technology Brunei (ITB)
                   4. Politeknik Brunei

*สิทธิประโยชน์ ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการศึกษาระหว่างที่ศึกษาในบรูไนและสถานศึกษาจะจัดหาที่พักของสถานศึกษาให้แก่ผู้ได้รับทุนการศึกษา บัตรโดยสารเครื่องบิน ไป - กลับ เงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ เบี้ยเลี้ยงเดือนละ 500 ดอลลาร์บรูไน (ประมาณ 350 ดอลลาร์สหรัฐ) ค่าหนังสือปีละ600 ดอลลาร์บรูไน (ประมาณ 420 ดอลลาร์สหรัฐ) ค่าอาหารเดือนละ 150 ดอลลาร์บรูไน (ประมาณ 100 ดอลลาร์สหรัฐ) และค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ mofat.gov.bn/Pages/BDScholarship.aspx และส่งเอกสารการขอรับทุนฯ ไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ถนนราชดำเนินนอก กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันที่ 4 มกราคม 2559

***********************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทร. 0 2568 5646 ต่อ 117
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2558,21:55   อ่าน 552 ครั้ง