ข่าวแนะแนวการศึกษาต่อ
รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2559

12115693_849920031792320_4707894492892600166_n

 

 

ระบบโควตา ประเภทโครงการทุนเพชรสุนันทา (เปิดรับ 9 คณะ รวม 48 คน)

           - คณะครุศาสตร์ (6 สาขา รวม 6 คน)

           - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (8 สาขา รวม 9 คน)

           - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (8 สาขา รวม 8 คน)

           - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (7 สาขา รวม 7 คน)

           - คณะศิลปกรรมศาสตร์ (7 สาขา รวม 8 คน)

           - คณะวิทยาการจัดการ (5 สาขา รวม 5 คน)

           - วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  (1 สาขา รวม 1 คน)

           - วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ( 2 สาขา รวม 2 คน)

           - วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม (2 สาขา รวม 2 คน)

 

ระบบโควตา ประเภทความความสามารถทางวิชาการและความสามารถพิเศษ(ด้านดนตรี ด้านนาฏศิลป์ไทยและการละคร ด้านศิลปะ ด้านกีฬา)  (เปิดรับ 11 คณะ รวม 1,108 คน)

           - คณะครุศาสตร์ (6 สาขา รวม 102 คน)

           - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (14 สาขา รวม 75 คน)

           - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (16 สาขา รวม 72 คน)

           - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (19 สาขา รวม 148 คน)

           - คณะศิลปกรรมศาสตร์ (7 สาขา รวม 82 คน)

           - คณะวิทยาการจัดการ (14 สาขา รวม 123 คน)

           - วิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ (2 สาขา รวม 8 คน)

           - วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ (5 สาขา รวม 231 คน)

           -  วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม (2 สาขา รวม 21 คน)

           -  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม (7 สาขา รวม 206 คน)

           - ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี (2 สาขา รวม 40 คน)

 

ระบบรับตรง (เปิดรับ 10 คณะ รวม 4,211 คน)

           คณะครุศาสตร์ รวม 180 คน

           หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี

           - สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 30 คน

           - สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 30 คน

           - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 30 คน

           - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 30 คน

           - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 30 คน

           - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 30 คน

           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวม 486 คน

           หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

           - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 72 คน

           - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 72 คน

           - สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จำนวน 42 คน

           - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 21 คน

           - สาขาวิชาเคมี จำนวน 21 คน

           - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่วแวดล้อม จำนวน 42 คน

           - สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ จำนวน 15 คน

           - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 18 คน

           - สาขาวิชาสติถิประยุกต์ จำนวน 36 คน

           - สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 21 คน

           - สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม จำนวน 21 คน

           - สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ จำนวน 15 คน

           - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จำนวน 72 คน

           - สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ จำนวน 18 คน

           คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวม 560 คน

           หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

           - สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม จำนวน 56 คน

           - สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม จำนวน 28

           - สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จำนวน 28 คน

           - สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ จำนวน 28 คน

           - สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร จำนวน 28 คน

           - สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ จำนวน 28 คน

           - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 28 คน

           - สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย จำนวน 56 คน

           - สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์(เทคโนโลยีการพิมพ์) จำนวน 28

           - สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์(ออกแบบสิ่งพิมพ์) จำนวน 28 คน

           - สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์(การจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ์) จำนวน 28

           - สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) จำนวน 28 คน

           - สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 28 คน

           - สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า(เทคโนโลยีพลังงาน) จำนวน 28 คน

           หลักสูตวิศวกรรมบัณทิต

           - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 56 คน

           หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

           - สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จำนวน 28 คน

           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวม 975 คน

           หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

           - สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ จำนวน 24 คน

           หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

           - สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 24 คน

           - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 48 คน

           - สาขาวิชาภาษาจีน จำนวน 48 คน

           - สาขาวิชาภาษาญีปุ่น จำนวน 24 คน

           - สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จำนวน 48 คน

           - สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์(ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) จำนวน 48 คน

           - สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์(สารสนเทศศึกษา) จำนวน 24 คน

           - สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริหาร (ธุรกิจนำเที่ยว) จำนวน 30 คน

           - สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริหาร (ธุรกิจการบิน) จำนวน 60 คน

           - สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริหาร (การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ) จำนวน 30 คน

           - สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริหาร (การประชุม นิทรรศการและอีเว้นท์) จำนวน 30 คน

           - สาขาวิชาการบริหารสังคมและวัฒนธรรม(การบริหารการพัฒนาสังคม) จำนวน 24 คน

           - สาขาวิชาการบริหารสังคมและวัฒนธรรม(การบริหารวัฒนธรรม) จำนวน 24 คน

           - สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก จำนวน 90 คน

           หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

           - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) จำนวน 48 คน

           - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารรัฐกิจ) จำนวน 48 คน

           - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารภาครัฐและเอกชน) จำนวน 48 คน

           - สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ จำนวน 135 คน

           หลักสูตรนิติศาสตรบัณทิต

           - สาขาวิชานิติศาสตร์ จำนวน 96 คน

           คณะศิลปกรรมศาสตร์ รวม 270 คน

           หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

           - สาขาวิชาจิตรกรรม จำนวน 36 คน

           - สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ จำนวน 36 คน

           - สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย จำนวน 30 คน

           - สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม จำนวน 36 คน

           - สาขาวิชาดนตรี จำนวน 72 คน

           - สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) จำนวน 30 คน

           - สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร) จำนวน 30 คน

           คณะวิทยาการจัดการ รวม 768 คน

           หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

           - สาขาวิชาบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 72 คน

           - สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเงินการธนาคาร จำนวน 48 คน

           - สาขาวิชาบริหารธุรกิจการตลาด จำนวน 96 คน

           - สาขาวิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวน 48 คน

           - สาขาวิชาบริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจบริการ จำนวน 48 คน

           - สาขาวิชาบริหารธุรกิจการประกอบการธุรกิจ จำนวน 48 คน

           - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 72 คน

           หลักสูตรการบัญชี

           - สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 72 คน

           หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

           - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จำนวน 48 คน

           หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

           - สาขาวิชานิเทศศาสตร์วารสารสนเทศ จำนวน 24 คน

           - สาขาวิชานิเทศศาสตร์การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร จำนวน 48 คน

           - สาขาวิชานิเทศศาสตร์การโฆษณาและการสื่อสารการตลาด จำนวน 24 คน

           - สาขาวิชานิเทศศาสตร์วิทยุโทรทัศน์ จำนวน 48 คน

           - สาขาวิชานิเทศศาสตร์การภาพยนตร์ จำนวน 72 คน

            วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ รวม 232 คน

            หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

            - สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ จำนวน 40 คน

            - สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ จำนวน 40 คน

            - สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์กร จำนวน 32 คน

            หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

            - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด จำนวน 40 คน

            หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

            - สาขาวิชารัฐศาสตร์ จำนวน 80 คน

           วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม รวม 132 คน

           หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์

           - สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จำนวน 60 คน

           หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

           - สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 72 คน

           วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม รวม 208 คน

            หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

           - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จำนวน 50 คน

           - สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจพาณิชยนาวี จำนวน 50 คน

โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2558,22:43   อ่าน 939 ครั้ง