ข่าวแนะแนวการศึกษาต่อ
โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2559 รายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2559

 

คณะที่เปิดรับ ( 15 คณะ รวม 2,346 คน)

          - คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับ 1 สาขา จำนวน 30 คน

          - คณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับ 2 สาขา จำนวน 30 คน

          - คณะสหเวชศาสตร์ เปิดรับ 2 สาขา จำนวน 60 คน

          - คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร เปิดรับ 3 สาขา จำนวน 105 คน

          - คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับ 14 สาขา จำนวน 444 คน

          - คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับ 8 สาขา จำนวน 290 คน

          - คณะพลศึกษา เปิดรับ 8 สาขา จำนวน 215 คน

          - คณะมนุษยศาสตร์ เปิดรับ 13 สาขา จำนวน 255 คน

          - คณะวัฒนธรรมสิงแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เปิดรับ 2 สาขา จำนวน 70 คน

          - คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับ 3 สาขา จำนวน 91 คน

          - คณะศึกษาศาสตร์ เปิดรับ 2 สาขา จำนวน 30 คน

          - คณะสังคมศาสตร์ เปิดรับ 13 สาขา จำนวน 454 คน

          - วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เปิดรับ 3 สาขา จำนวน 130 คน

          - วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน เปิดรับ 1 สาขา จำนวน 120 คน

          - สํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ เปิดรับ 1 สาขา จำนวน 30 คน

 

วุติการศึกษาของผู้สมัคร

            - กำลังศึกษา ม.6 สมัครได้ทุกคณะ/สาขาวิชา

            - ผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เด็กซิ่ว สมัครได้บางคณะ/สาขาวิชา

            - วุฒิเทียบเท่า สมัครได้บางคณะ/สาขาวิชา

 

ผลการเรียนของผู้สมัคร

            – กำหนด ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX)  5 ภาคการศึกษา และผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ(GPA) 5 ภาคการศึกษา 

 

องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก

           - คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559

           - คะแนน 9 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559

 

การสมัครและการชำระเงิน

           - เลือกสมัครได้ 1  สาขาวิชา/สาขาวิชาเอก

           - ค่าสมัคร 600 บาท

 

พี่โดมแนะน้อง

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่  

           - Website : งานรับนิสิตใหม่  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คลิกที่นี่ 

โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2558,22:40   อ่าน 548 ครั้ง