ข่าวแนะแนวการศึกษาต่อ
โครงการต่างๆ 12 โครงการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง โครงการต่างๆ 12 โครงการ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2559 รายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการรับสมัคร 

           - ช่วงที่ 1 จัดสอบโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 – 14 ธันวาคม 2558

           - ช่วงที่ 2 ใช้คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 และ/หรือ วิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2559 : วันที่ 11 มกราคม 2559 – 12 กุมภาพันธ์ 2559

 

โครงการ/คณะที่เปิดรับ

            โครงการผู้มีทักษะพิเศษ 

            - คณะศิลปกรรมศาสตร์ รวม 326 คน

            - คณะวิทยาศาสตร์ รวม 23 คน

            โครงการความร่วมมือโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและโรงเรียนในเครือข่าย

            - คณะทันตแพทยศาสตร์ รวม 2 คน

            - คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร รวม 13 คน

            - คณะพลศึกษา รวม 14 คน

            - คณะเภสัชศาสตร์ รวม 2 คน

            - คณะมนุษยศาสตร์ รวม 2 คน

            - คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รวม 10 คน

            - คณะวิทยาศาสตร์ รวม 13 คน

            - คณะวิศวกรรมศาสตร์ รวม 37 คน

            - คณะสหเวชศาสตร์ รวม 3 คน

            - คณะสังคมศาสตร์ รวม 7 คน

            - วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม รวม 16 คน

            - วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน รวม 2 คน

            - วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย รวม 20 คน

            - สํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ รวม 5 คน

            โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

            - คณะศิลปกรรมศาสตร์ รวม 14 คน

            - คณะทันตแพทยศาสตร์ รวม 1 คน

            - คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร รวม 13 คน

            - คณะพลศึกษา รวม 19 คน

            - คณะเภสัชศาสตร์ รวม 3 คน

            - คณะวิทยาศาสตร์ รวม 21 คน

            - คณะวิศวกรรมศาสตร์ รวม 83 คน

            - คณะสหเวชศาสตร์ รวม 3 คน

            - คณะสังคมศาสตร์ รวม 12 คน

            - วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน รวม 2 คน

            - สํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ รวม 5 คน

            โครงการความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

            - คณพยาบาลศาสตร์ รวม 16 คน

            - คณะพลศึกษา รวม 10 คน

            โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์

            - คณะวิทยาศาสตร์ รวม 66 คน

            โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

            - คณะวิศวกรรมศาสตร์ รวม 10 คน

            โครงการรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

            - คณะพยาบาลศาสตร์ รวม 4 คน

            โครงการผู้พิการ

            - คณะมนุษยศาสตร์ รวม 2 คน

            - คณะสังคมศาสตร์ รวม 2 คน

            - วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม รวม 7 คน

            โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย

            - วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย รวม 60 คน

            โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล

            - คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร รวม 5 คน

            - วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม รวม 9 คน

            - คณะมนุษยศาสตร์ รวม 30 คน

            - วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน รวม 30 คน

            โครงการเด็กดีมีที่เรียน

            - คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร รวม 13 คน

            - สํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ รวม 3 คน

            - คณะมนุษยศาสตร์ รวม 12 คน

            - คณะสังคมศาสตร์ รวม 2 คน

            - วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย รวม 40 คน

            โครงการนักกีฬา

            - คณะพลศึกษา รวม 50 คน

            - คณะมนุษยศาสตร์ รวม 2 คน

            - คณะศิลปกรรมศาสตร์ รวม 5 คน

            - คณะสหเวชศาสตร์ รวม 1 คน

            - วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม รวม 7 คน

            - วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน รวม 1 คน

 

 

องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก

          ช่วงที่ 1

           - คะแนนสอบข้อเขียนโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          ช่วงที่ 2

           - คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 

           - คะแนน วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2559

 

การสมัครและการชำระเงิน

           - เลือกสมัครได้  1 โครงการ

           - ค่าสมัคร 600 บาท

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร

            โครงการผู้มีทักษะพิเศษ  คลิกที่นี่

            โครงการความร่วมมือโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและโรงเรียนในเครือข่าย  คลิกที่นี่

            โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  คลิกที่นี่

            โครงการความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คลิกที่นี่  

            โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์  คลิกที่นี่  

            โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์  คลิกที่นี่  

            โครงการรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  คลิกที่นี่ 

            โครงการผู้พิการ คลิกที่นี่

            โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย  คลิกที่นี่

            โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล  คลิกที่นี่  

            โครงการเด็กดีมีที่เรียน  คลิกที่นี่  

            โครงการนักกีฬา  คลิกที่นี่  

           - Website : งานรับนิสิตใหม่  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คลิกที่นี่

โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2558,22:39   อ่าน 510 ครั้ง