ข่าวแนะแนวการศึกษาต่อ
รับตรง โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

 

โครงการหลักสูตรปริญญาตรี-โทต่อเนื่อง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วิทยาลัยนวัตกรรม

           - จำนวนที่รับ 50 คน

           - คุณสมบัติผู้สมัคร : กำลังศึกษา หรือ สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ,กำลังศึกษา หรือ สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศ ,กำลังศึกษา หรือ สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ และ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00

           - กำหนดการรับสมัคร : 1 พฤศจิกายน 2558 – 29 มกราคม 2559

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร  คลิกที่นี่

           - ดาวน์โหลด ใบสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์

           - จำนวนที่รับ 100 คน

           - คุณสมบัติผู้สมัคร : 

             สําเร็จการศึกษา ม.6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า หรือ คาดว่าจะจบ ม.6 ก่อนวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและมีผลการศึกษาตามเกณฑ์ใบเทียบวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการมาแสดง

             ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 

           - กำหนดการจำหน่ายใบสมัคร : 1 ธันวาคม 2558 – 21 กุมภาพันธ์ 2559

           - กำหนดการรับสมัคร : 15– 21 กุมภาพันธ์ 2559

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์

           - จำนวนที่รับ 100 คน

           - คุณสมบัติผู้สมัคร : กำลังศึกษา ม.6 หรือสําเร็จการศึกษา ม. 6 หรือเทียบเท่า จาก โรงเรียนในประเทศ หรือโรงเรียนนานาชาติในประเทศ หรือสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ

           - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 15 ธันวาคม 2558 – 29 กุมภาพันธ์ 2559

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           - น้องๆที่สมัครรับตรง 11 โครงการหลัก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว ยังสามารถสมัครรับตรง โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้อีก และสามารถสมัคร โครงการพิเศษ ได้มากกว่า 1 โครงการ

           - นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังเปิดรับสมัครเข้าศึกษา หลักสูตรนานาชาติ อีกหลายโครงการ ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

โครงการที่หมดเขตรับสมัคร

โครงการพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

           - จำนวนที่รับ :

              หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  75 คน

              หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต 35 คน

              หลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต 10 คน

              หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 20 คน

              หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  17 คน

           - คุณสมบัติผู้สมัคร : 

              ผู้สมัครต้องเป็น ผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ หรือ ผู้ที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ

             ผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75

             ผู้สมัครที่กําลังศึกษา จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้น ม. 4 – ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75

           - กำหนดการรับสมัคร : 1 – 30 ตุลาคม 2558

           - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการพิเศษหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา คณะสหเวชศาสตร์

           - จำนวนที่รับ : สาขาวิชาการจัดการการกีฬา 200 คน  และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา 150 คน

           - คุณสมบัติผู้สมัคร : กำลังศึกษา ม.6 หรือสําเร็จการศึกษา ม. 6 หรือเทียบเท่า

           - กำหนดการรับสมัคร : 7 – 22 ตุลาคม 2558

           - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2558,00:00   อ่าน 458 ครั้ง