ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงเรียนดารุสสาลาม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ปี 2509 - ปอเนาะดารุสสาลามได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม โดยมีนายหะยีมะเย็ง   หะยียูโซ๊ะ  เป็นเจ้าของโรงเรียนและได้แต่งตั้งนายหามิ  กอแล  เป็นผู้จัดการโรงเรียน ส่วนท่านโต๊ะครู นายหะยีดาโอะ  บอตอ  รับหน้าที่เป็นครูใหญ่  เปิดสอนตั้งแต่ ชั้นปีที่  1 – 4 และสอนกีตาบแบบเก่าควบคู่ไปด้วย  มีจำนวนนักเรียนประมาณ  50 – 70 คน  เป็นนักเรียนชายล้วน