งานแนะแนว

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายกามาลลุดดีน เจ๊ะโซะ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
เบอร์โทรศัพท์ : 0899785336
อีเมล์ : kcheaso@hotmail.co.th
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2554 ปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล